ModernGhanalogo

FEATURED: Some Rare Descendants Of Ab-Ram Living In Ghana...

body-container-line-1

Media

Hama Dzine Moyo Yakaipa Kudai (evil Kins)

Hama dzine moyo yakaipa kudai ndidzo chete dzatasara nadzo Dzingava hama dzeropa, dzeganda, dzechitendero kana dzezvenyika Chadzo kuda kuona isu tese tichitambura, pasina kana chedu chinopfakanyika Zvikaramba zvakadai, hapana kwatiri kuenda, irikuparara nyika Dzavo dzimba vanopfirira nekupfurunura dzavamwe Dzavo huni, matanda nembariro zvakavaka dzimba dzevamwe Chavo chikuwe, chimbo cherufu pamisha yevamwe Hapana chavo kana pasina chashaikwa nevamwe Kutambudzika kwedu, kwavari imhiko, vakatoita zvekupikira Chese chingatitambudza, nyangwe chikaita kure sei, vangatochifambira Chavo chishuwo hakusi kwavo kubudirira, asi kuona isu vamwe tese pasi tichiwira Vanofara kwazvo, kana isu vamwe tese tikashaya Nyadenga chaakatisikira Kana vaenda kumberi, hakuna anofanira kutevera Pavanocheuka, wese wavaona arikuda kuvapindira Kuita chavasina kufunga ivo, kutori kuvakanganisira Mukabatana pachenyu, kwavari ihondo, matovapandukira Huipi hwemoyo yavo, vakafugidza nekunyengera Ukaswera navo, vanenge vachitokusekerera Asi nhamo yako chivezwa kana chiumbwa chavo, vanotochikwenenzvera Munzira yehupenyu, pese pawabondera, ivo vanotopemberera Tsinga dzavo dzakati tandara simba risina simba rezvakanaka Nyangwe ukapfakanyika sei, zvako zvese zvakamira, hapana chakanaka chinofamba Mupfungwa dzavo makati ndandanda kuzara mabasa asina basa rakanaka Nokuti chese chavafunga marwadzo, havadi udzane kana kupembera Hama dzine moyo yakaipa kudai, ndidzo chete dzatasara nadzo Idzo dzaive nemoyo chena dzakatisiya kare ndidzo dzaitipa donhodzo Idzi dzakatikomberedza nhasi, chadzo kungofunga kutidonhedza Hapana chedu chakanaka chavanoona vakasafunga kuchiparadza Asi nyangwe zvakadaro, tese tikaramba takashinga, nesuwo tichapemberera Chakaipa chavakabata mumaoko nekupfimbika mumoyo, mangwana chichavapandukira Chikafu chehudzvanyiriri chavakadya nemvura yehutsinye yavakanwa zvichichavazvimbira Hungwanda ngwanda hwezvedu zvose zvavakapamba, mumaoko medu zvichadzokera ©Brian Kazungu, 19/10/2019

by Brian Kazungu

 Posted by: Brian Kazungu


Add Comment


body-container-line