ModernGhana logo
body-container-line-1
17.11.2019 Poem

Makandioneiko Nhai Mwari? (What Did You See In Me, Ohh God?)

By Brian Kazungu
Makandioneiko Nhai Mwari? (What Did You See In Me, Ohh God?)
Listen to article

#Munhu Akachenjera/Munhu Akangwara (A Wise Man)
Makandioneiko nhai Mwari, kundipa huchenjeri hwakadzama kudai?
Makandioneiko nhai Mwari, kundipa njere dzakarodza kudai?
Makandioneiko nhai Mwari, kundiita mhare yamazvirokwazvo kudai?
Makandioneiko nhai Mwari, kundionesa zvakavanzika kudai?
Nekuda kwechamakaona pandiri Mwari, ndinoti misi yose kudzwai

What did you see in me, Ohh God, that you gave me wisdom so profound?
What did you see in me, Ohh God, that you gave me sharp brains of such a kind?
What did you see in me, Ohh God, that you gave me such a beautiful mind?
What did you see in me, Ohh God, that the meaning of mysteries, for me it's easy to find?
For whatever you saw in me Ohh God, for ever and ever, I say, Be Glorified

#Munhu Ane Chiso Ne Chimiro Chakanaka (A Beautiful Woman)
Makandioneiko nhai Mwari, kundipa runako rwakadai?
Makandioneiko nhai Mwari, kundiita mhenya yakadai?
Makandioneiko nhai Mwari, kundiita tsvarakadenga yakadai?
Makandioneiko nhai Mwari, kundiumba zvinoshamisa kudai?
Nekuda kwechamakaona pandiri Mwari, ini nemoyo wose ndinokudai

What did you see in me, Ohh God, that you made me so beautiful?
What did you see in me, Ohh God, that you created me so wonderful?
What did you see in me, Ohh God, that by you, I was elegantly designed?
What did you see in me, Ohh God, that you shaped me as an amazing piece of art?
For whatever you saw in me Ohh God, with my whole heart, I love you

#Munhu Arimurudo Rwunodekadza (A Person Deeply In Love)
Makandioneko nhai Mwari, kundipa mudiwa anemoyo wakanaka kudai?
Makandioneiko nhai Mwari, kundipa chido chemoyo chakanaka kudai?
Makandioneiko nhai Mwari, kundipa mudiwa anerudo rwunodekadza zvakadai?
Makandioneiko nhai Mwari, kundipa mudiwa akandikwanira zvakadai?
Nekuda kwechamakaona pandiri Mwari, ini misi yose ndinokunamatai

What did you see in me, Ohh God, that you gave me a spouse whose heart is so beautiful?
What did you see in me, Ohh God, that you gave me a lover so amazing and adorable?
What did you see in me, Ohh God, that you gave me a sweetheart exceedingly romantic?
What did you see in me, Ohh God, that you gave me a darling who is unto me so perfect?
For whatever you saw in me Ohh God, all the days of my life, I will always praise you

#Munhu Akaropafadzwa/Munhu Akakomborerwa (A Blessed Person)
Makandioneko nhai Mwari, kubva mandiropafadza kudai?
Makandioneiko nhai Mwari, kuti chese chandabata chinobudirira zvakadai?
Makandioneiko nhai Mwari, kuti kwese kwandaenda ndinogamuchirwa kudai?
Makandioneiko nhai Mwari, kuti kwese kwandabva vanondisuwa zvakadai?
Nekuda kwechamakaona pandiri Mwari, ndinoti ne mbiri yose garai

What did you see in me, Ohh God, that in everything, you made me so blessed?
What did you see in me, Ohh God, that whatever I touch will definitely succeed?
What did you see in me, Ohh God, that where-so ever I go, I am deeply embraced?
What did you see in me, Ohh God, that whichever place I leave, I am greatly missed?
For whatever you saw in me Ohh God, let all the glory be forever yours
#Munhu Akaponeswa Pamatambudziko (A Person Saved From His Troubles)
Makandioneiko nhai Mwari, kundinzvengesa nzira dzewakaipa kudai?
Makandioneiko nhai Mwari, kundirirwa panjodzi zvakadai?
Makandioneiko nhai Mwari, kundirwira kuvavengi vakawanda kudai?
Makandioneiko nhai Mwari, kundibvumbatira pahondo dzerima kudai?
Nekuda kwechamakaona pandiri Mwari, nekusingaperi, pachituro chehumambo garai

What did you see in me, Ohh God, that you delivered me from the path of evil men?
What did you see in me, Ohh God, that you saved my soul from the tragedies of life?
What did you see in me, Ohh God, that fought my battles against a multitude of my enemies?
What did you see in me, Ohh God, that you covered me from the forces of darkness?
For whatever you saw in me Ohh God, let the throne of heaven be forever yours

┬ęBrian Kazungu, 13 November 2019

Join our Newsletter

body-container-line