ModernGhanalogo

FEATURED: The Bushy Roads In The City Of Accra: Who Is Sleeping On The Job?...

body-container-line-1
02.11.2019 Poem

Munyika Muno Mese Makaroyiwa (In This Country, You Are All Bewitched)

By Brian Kazungu
Munyika Muno Mese Makaroyiwa (In This Country, You Are All Bewitched)
NOV 2, 2019 POEM

Munyika muno mese makaroyiwa
Muroyi ne akaroyiwa, mese makaroyiwa
Mufundisi, muporofita ne n'anga, mese makaroyiwa
Mambo nemuranda mese makaroyiwa

In this country, you are all bewitched
The witch and the bewitched, you are all bewitched
The pastor, the prophet and the witchdoctor, you are all bewitched
The king and the servant, you are all bewitched

Muroyi nemhuri yake vese vane dambudziko
Akaroyiwa nemhuri yake vese vane dambudziko
Mufundisi, muporofita nen'anga yevanotambudzika ,navowo vane dambudziko
Mambo wevanotambudzika, nayewo ane dambudziko

The witch and his family are all suffering
The bewitched and his family are all suffering
The pastor, the prophet and the witch doctor of the bewitched do also suffer
The king of the bewitched, in a way, also suffers

Mufundisi ne muporofita varikudya mundiro ye vanotambudzika
N'anga iri kunwira mumukombe wevanotambudzika
Mambo arikufuga machira evanotambudzika
Muranda atoshaya kuti ndiani anogona kuti nhamo dzake dzimbo tapudzika

The pastor and the prophet are feeding from the platter of the suffering
The witchdoctor is drinking from the cup of the suffering
The king sleeps in the blankets of those who are suffering
The suffering man no longer knows who can ease his burden
Varikure nevakatikomberedza, vese, nesu vashamisika
Kuti vanhu rudzii vanokwikwidzana kupanana kunetseka
Pedze pedze vese vobva vararama hupenyu hunochemedza
Chokwadi mambo navaranda venyika iyi, vese, vane hutera hunosekesa

Those abroad and those around us, with us they are all shocked
They wonder what kind of people are these, who brings suffering upon each other
And yet, at the end, they all live horrible lives
Truth be told, the king and subjects of this land, are all despicably lame

Kuenda mberi semhuri imwe mese matadza
Hupfumi hwenyika, mambo nemachinda vasakadza
Apa varanda nemhuri dzavo vachitandaza
Mafundisi, maporofita ne n'anga, izviwo vatozvitadza

Moving together as one family, you all have failed
The riches of the land, the king and his team have plundered
While the subjects are wreathing in pain unto death
On this one, the pastors, prophets and the witchdoctors have failed

Nhamo yevanhu munyika, kune varikutoichengetedza
Hutera hwamambo, munyika, pane varikutohupembedza
Ma minimini emafundisi, maporofita ne n'anga, pane varikutosheedza
Chokwadi, munyika muno, mese makaroiwa

The suffering of the people in the land, there are people who even guarantee
The king's weaknesses and shortcomings, there are people who even celebrate
The tricks and games of the pastors, prophets and witchdoctors, some people even invite
Truth be told, in this country, you are all bewitched

┬ęBrian Kazungu, 14/10/2019

body-container-line