ModernGhanalogo

FEATURED: Some Rare Descendants Of Ab-Ram Living In Ghana...

body-container-line-1

Media

Munyika Muno Mese Makaroyiwa (in This Country, You Are All Bewitched)

Munyika muno mese makaroyiwa Muroyi ne akaroyiwa, mese makaroyiwa Mufundisi, muporofita ne n'anga, mese makaroyiwa Mambo nemuranda mese makaroyiwa In this country, you are all bewitched The witch and the bewitched, you are all bewitched The pastor, the prophet and the witchdoctor, you are all bewitched The king and the servant, you are all bewitched Muroyi nemhuri yake vese vane dambudziko Akaroyiwa nemhuri yake vese vane dambudziko Mufundisi, muporofita nen'anga yevanotambudzika ,navowo vane dambudziko Mambo wevanotambudzika, nayewo ane dambudziko The witch and his family are all suffering The bewitched and his family are all suffering The pastor, the prophet and the witch doctor of the bewitched do also suffer The king of the bewitched, in a way, also suffers Mufundisi ne muporofita varikudya mundiro ye vanotambudzika N'anga iri kunwira mumukombe wevanotambudzika Mambo arikufuga machira evanotambudzika Muranda atoshaya kuti ndiani anogona kuti nhamo dzake dzimbo tapudzika The pastor and the prophet are feeding from the platter of the suffering The witchdoctor is drinking from the cup of the suffering The king sleeps in the blankets of those who are suffering The suffering man no longer knows who can ease his burden Varikure nevakatikomberedza, vese, nesu vashamisika Kuti vanhu rudzii vanokwikwidzana kupanana kunetseka Pedze pedze vese vobva vararama hupenyu hunochemedza Chokwadi mambo navaranda venyika iyi, vese, vane hutera hunosekesa Those abroad and those around us, with us they are all shocked They wonder what kind of people are these, who brings suffering upon each other And yet, at the end, they all live horrible lives Truth be told, the king and subjects of this land, are all despicably lame Kuenda mberi semhuri imwe mese matadza Hupfumi hwenyika, mambo nemachinda vasakadza Apa varanda nemhuri dzavo vachitandaza Mafundisi, maporofita ne n'anga, izviwo vatozvitadza Moving together as one family, you all have failed The riches of the land, the king and his team have plundered While the subjects are wreathing in pain unto death On this one, the pastors, prophets and the witchdoctors have failed Nhamo yevanhu munyika, kune varikutoichengetedza Hutera hwamambo, munyika, pane varikutohupembedza Ma minimini emafundisi, maporofita ne n'anga, pane varikutosheedza Chokwadi, munyika muno, mese makaroiwa The suffering of the people in the land, there are people who even guarantee The king's weaknesses and shortcomings, there are people who even celebrate The tricks and games of the pastors, prophets and witchdoctors, some people even invite Truth be told, in this country, you are all bewitched ©Brian Kazungu, 14/10/2019

by Brian Kazungu

 Posted by: Brian Kazungu


Add Comment


body-container-line