ModernGhanalogo

FEATURED: The Bushy Roads In The City Of Accra: Who Is Sleeping On The Job?...

body-container-line-1
02.11.2019 Poem

Bako Rine Nyoka (Snake Cave)

By Brian Kazungu
Bako Rine Nyoka (Snake Cave)
NOV 2, 2019 POEM

Zvirinani dzinyorove mbatya dzawakashonga
Pane kuhwanda mvura uchipinda mubako rine nyoka
Shinga famba, famba shinga, kwauri kuenda unosvika
Pavari usamira, vane moyo inenge mapako enyoka

It's better to let your clothes get wet
Than to hide from the rains in a snake cave
Be strong, keep moving, keep moving, be strong, you will get there
Don't hang with them, those whose hearts are like snake caves

Igaroziva kuti muhupenyu mukutambudzika uchadzidza
Asi usapotera kwavari, nokuti hwako hupenyu vakatoshamira kumedza
Yako nhamo, kwavari muto, vanotoseva ne sadza
Ukafara, kwavari irima, havachaone chinovadekadza

It's a fact, suffering brings its teachings
But from them don't seek refuge, because they are ready to swallow you alive
Your suffering is their relish, its part of their staple food
When you are happy, their world is dark, they have nothing to please them

Kugadzikana pavari, gara hako watotadza
Nokuti chiripo ripotyo, vachakuruma ukatandaza
Saka kubva pavari, pfumbura guruva kusvika kukuona vatadza
Pavachazoziva kwawakaenda, newewo, matura emufaro unenge watozadza

Do not ever get comfortable in their presence
Because suddenly, they will bite you unto death
Move away from them like a whirlwind, until they can't see you no more
By the time they will get to know where you are gone, you will have a storehouse full of joy
Varipo vane moyo inenge mapako enyoka, vakatoti farara nenyika
Saka chenjera, ngwara, svinura, pepuka, usapinde mubako rinenyoka
Usanyengedzwa nekwavo kusekerera, vakatoshamira kukumedza
Vanorwadziwa kwazvo vakaona kuti iwe uri mhare, wakabengenuka

People whose hearts are like snake caves are there, they are even everywhere
Be wise, be clever, wake up, and open your eyes, so that you won't get into a snake cave
Don't let their smiles fool you, they are ready to swallow you
They get very angry when they see you are wise and smart

Pese pawangoti baa kuvaona, pavari gara watotaramuka
Nokuti mungadziya hamo mubako rinenyoka, asi haungagaremo wakasununguka
Ganda ravo idzva, hausi hutsanana, kuvhunura kwavo kana iwe wamedzeka
Kubudirira nekufara kwavo, ndokunge zvako zvese newe matsakatika

Whenever you bump unto them, be quick to move away
Because no matter how warm the snake cave can be, you can never be comfortable in it
Their new skin, is never because of tidiness, they shed off the old skin when they swallow you
Their success and joy comes when you and what is yours is gone

Saka zvirinani dzinyorove hadzo mbatya dzawakashonga
Pane kuhwanda mvura uchipinda mubako rine nyoka
Chenjera vanhu ava vane moyo ne mashoko anenge mate enyoka
Vakakumedza kana kukusvipira, ganda kana chimiro chako vanosiya zvaporongeka

So, it's better to let your clothes get wet
Than to hide from the rains in a snake cave
Be careful, their hearts are like snake poison
When they swallow or spit on you, they taint and damage your image

©Brian Kazungu, 25/10/2019

body-container-line